Ubezpieczenia - porady
Skip to content
Home » Ubezpieczenia » Ubezpieczenia – porady

Nie ma złych pytań
– poradzimy sobie z każdym

Ubezpieczenia – porady

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z działu ubezpieczeń

Kiedy potrzebuję ubezpieczenia na życie?

Generalnie, im wcześniej, tym lepiej. Istotny jest wiek ubezpieczonego. Im wcześniej się ubezpieczysz, tym będziesz mógł to zrobić na korzystniejszych warunkach. Najlepiej jest więc ubezpieczyć się wraz z podjęciem pierwszej pracy zawodowej. Wysokość płaconej składki będzie uzależniona od wieku, wykonywanego zawodu, stanu zdrowia oraz uprawianych sportów

Czy zawsze przed wykupieniem polisy trzeba zrobić badania lekarskie?

Nie, nie zawsze. Jest szereg produktów ubezpieczeniowych, które nie wymagają badań lekarskich. Zazwyczaj badania lekarskie musi zrobić osoba, która wybiera bardzo wysoką sumę ubezpieczeniową lub jest w zaawansowanym wieku.

Czy jako uposażonego można wskazać kogokolwiek?

Tak. Nie musi to być osoba spokrewniona. Z tego powodu uposażonego nie można nazywać spadkobiercą. Uposażonym może być przyjaciel, znajomy. Nie musi to być osoba fizyczna, może to być np. firma.

Jak wyglądają typowe badania lekarskie na zlecenie towarzystwa ubezpieczeniowego?

Zwykle są one przeprowadzane przez lekarza współpracującego z danym towarzystwem ubezpieczeniowym. Lekarz przeprowadza podstawowe badania kontrolne. Dokona pomiaru ciśnienia krwi, wzrostu, wagi, możliwe jest też badanie EKG; może zapytać również o nałogi.

Czy mogę mieć więcej niż jedną polisę na życie?

Oczywiście. Nie ma limitu. Można mieć kilka polis różnego rodzaju nawet w jednym towarzystwie ubezpieczeniowym. Można wybrać osobno dwie polisy: jedną o charakterze ochronnym a drugą – oszczędnościowym: można również wybrać jedną polisę ochronno-oszczędnościową. Większość towarzystw oferuje również umowy dodatkowe.

Jakie ubezpieczenie chroni od zalania sąsiada mieszkającego piętro niżej?

Polisa OC w życiu prywatnym. Jest to zazwyczaj opcja dodatkowa ubezpieczenia, za którą należy opłacić dodatkową niewysoką składkę.

Bank wymaga ode mnie cesji polisy na bank. Co to takiego?

„Cesja polisy na bank” to przeniesienie praw z polisy ubezpieczeniowej na bank. Banki wymagają „cesji” w przypadku, gdy udzielają kredytu hipotecznego. Na podstawie „cesji” ewentualne odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia jest przekazywane na rzecz banku, a nie Ubezpieczonego

Wziąłem kredyt na mieszkanie. Powiedziano mi, ze konieczna jest polisa z cesją. Nic nie dostałem do wypełnienia. Czy czegoś zapomnieli mi doręczyć?

Nie. Wszystko jest w porządku. Nie wszystkie banki wymagają „potwierdzenia cesji” na swoich dokumentach – często wystarczy przedłożenie oryginału polisy ubezpieczeniowej z zaznaczeniem, że dokonana jest cesja polisy na bank.

Czy ubezpieczenie mieszkania pokrywa 100% wartości szkody?

Górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia i tylko do jej wysokości zostanie wypłacone odszkodowanie. Sumę ubezpieczenia stanowi wartość rzeczywista lub odtworzeniowa. Często zakłady ubezpieczeń stosują udział własny bądź franszyzę. Najczęściej ubezpieczyciel ustala górną granicę odszkodowania dla danej rzeczy. Może to być np. 80% sumy ubezpieczenia. Z reguły chodzi tu o przedmioty o dużej wartości, np. sprzęt elektroniczny czy biżuterię. Należy na to zwrócić uwagę czytając OWU. Zakłady oferują możliwość doubezpieczenia, czyli za opłatą dodatkowej składki przejęcia odpowiedzialność do pełnej wartości danego przedmiotu.

Ubezpieczenie na wartość odtworzeniową a ubezpieczenia na wartość rzeczywistą?

W ofertach występujących na naszym rynku ubezpieczeniowym spotykamy dwie formuły ubezpieczeń majątkowych. Ubezpieczenie na tzw. wartość odtworzeniową i na tzw. wartość rzeczywistą. W przypadku pierwszego z nich, w razie szkody zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, które pozwoli nam naprawić lub zakupić utracony przedmiot tego samego lub podobnego rodzaju np. w przypadku kradzieży telewizora za otrzymane odszkodowanie będziemy w stanie odkupić taki sam nowy odbiornik telewizyjny lub odpowiadający parametrami technicznymi utraconemu. W przypadku całkowitego spłonięcia domu lub mieszkania, ze wartość odtworzeniową powinniśmy być w stanie odbudować dom lub nabyć mieszkanie o podobnym standardzie w tej samej okolicy. W drugim przypadku tzw. ubezpieczenia na wartość rzeczywistą zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie pomniejszone o stopień zużycia technicznego utraconej rzeczy np. w przypadku kradzieży 5 letniego telewizora otrzymamy odszkodowanie pomniejszone o stopień 5 letniego jego zużycia (z uwzględnieniem stopnia jego amortyzacji). Szczególne znaczenie przy określaniu rodzaju ubezpieczenia, na które się decydujemy ma w przypadku sprzętu elektronicznego, który traci na wartości w błyskawicznym tempie. Wybierając opcje ubezpieczenia na wartość rzeczywistą otrzymamy mniej niż w przypadku ubezpieczenia na wartość odtworzeniową. Zapłacimy za to oczywiście niższą składkę.

Ubezpieczenie na sumy stałe a ubezpieczenie na pierwsze ryzyko?

Na rynku można spotkać ubezpieczenia na sumy stałe ubezpieczenia oraz, co prawda rzadziej, na sumy na pierwsze ryzyko. Ubezpieczenie na sumy stałe polega na tym, że sumą ubezpieczenia czyli maksymalną granicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest suma wartości wszystkich przedmiotów, które chcemy ubezpieczyć. Natomiast określając sumę ubezpieczenia na pierwsze ryzyko wskazuje się maksymalną prawdopodobną wartości jednorazowej pierwszej szkody. Prawdopodobieństwo, że w wyniku jednej szkody utracimy wszystko jest niewielkie dlatego ubezpieczając majątek z sumą na pierwsze ryzyko trzeba dokonać analizy na jaką wartość maksymalnie możemy doznać jednostkowej szkody i taką wartość przyjąć jako sumę ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. Suma ta będzie niższa od sumy określonej w ubezpieczeniu na sumy stałe, a co za tym idzie – zapłacimy niższą składkę.

W jaki sposób następuje likwidacja szkody z umowy ubezpieczenia nieruchomości z cesją ?

W przypadku szkody w murach lub stałych elementach (czyli przedmiocie ubezpieczenia, który objęty jest cesją) Towarzystwo Ubezpieczeń wysyła do banku pismo z zapytaniem, czy można wypłacić odszkodowanie Ubezpieczającemu. Jeżeli Ubezpieczający spłaca sumiennie kredyt, czyli jest to klient wiarygodny, bank wyraża zgodę i odszkodowanie otrzymuje Ubezpieczający, tak jak w umowie ubezpieczenia bez cesji. Gdyby okazało się, że klient stracił zaufanie banku i zachodzi obawa się, że kredyt może zostać nie spłacony, wówczas nie wyrazi zgody i odszkodowanie zostanie wypłacone na jego rachunek.

Jeśli bank wymaga polisy na wysokość kredytu 100 tys., a nieruchomość jest warta 200 tys. to, czym to skutkuje w przypadku szkody (np. pożaru)?

W większości towarzystw ubezpieczeniowych funkcjonuje zasada proporcji, tzn. o ile niższa jest suma ubezpieczenia w stosunku do wartości mieszkania o tyle pomniejszona zostanie wypłata odszkodowania. Jeśli polisa opiewa na sumę 100 tys., a nie ruchomość warta jest 200 tys., to w przypadku szkody, zgodnie z zasadą proporcji, odszkodowanie wyniesie 50 tys. W tym przypadku, najlepiej jest wykupić ubezpieczenie na wartość mieszkania. Można poprosić ubezpieczyciela, aby na cesji znalazła się kwota kredytu, a nie wartość całej polisy. W wypadku szkody pozwoli to, na pełne pokrycie powstałych zniszczeń.