Kredyty - słownik
Skip to content
Home » Kredyty » Kredyty – słownik

Sprawdź słownik pojęć
kredytowych

Kredyty – słownik

Aneks
pisemny zapis zmian warunków umowy. Aneks jest podpisywany w przypadku, gdy kredytobiorca zmienia walutę kredytu, dokonuje wcześniejszej spłaty kredytu, zmienia okres kredytowania itp.

Cesja
umowa przenosząca na rzecz banku uprawnienia z innej umowy, np.: polisy ubezpieczeniowej

EURIBOR
stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków ze strefy euro. EURIOBOR jest podstawą do określenia oprocentowania kredytów w Euro

Hipoteka
ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości służące zabezpieczeniu wierzytelności. Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Hipoteka kaucyjna
rodzaj hipoteki, którą zabezpiecza się wierzytelności o nieustalonej wysokości, lecz określonej do najwyższej sumy

Hipoteka zwykła
rodzaj hipoteki, którą zabezpiecza się wierzytelności o ustalonej i znanej wysokości

Kapitalizacja odsetek
dopisywanie należnych odsetek do zadłużenia z tytułu np. zaciągniętego kredytu – powoduje zwiększanie się zadłużenia

Karencja
określony w umowie kredytowej okres zawieszenia spłaty kapitału, kredytobiorca spłaca wówczas tylko odsetki

Kontrola inwestycji
opinia o nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub zabezpieczenia kredytu, wykonana przez upoważnionego pracownika banku lub firmę zewnętrzną działającą na zlecenie banku

Księga Wieczysta
urzędowy rejestr, w którym ujawniony jest stan prawny nieruchomości. Księga Wieczysta składa się z 4 działów. W Dziale I dokonuje się oznaczenia nieruchomości, Dział II zawiera informacje o właścicielach, Dział III to ograniczone prawa rzeczowe (np. służebności), a w Dziale IV wpisywane są hipoteki.

LIBOR
stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez 4 główne banki (Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster). LIBOR jest podstawą do określenia oprocentowania kredytów m.in.: w CHF

LTV
(z ang. Loan To Value), stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości będącej jego zabezpieczeniem. Wysokość tego wskaźnika ma wpływ na oprocentowanie – im niższe LTV, tym niższe oprocentowanie.

Odrębna własność lokalu mieszkalnego
prawo własności do mieszkania oraz części wspólnych budynku i gruntu, na którym posadowiony został budynek

Odsetki
środki należne bankowi z tytułu udzielonego kredytu. Wysokość odsetek uzależniona jest od stopy procentowej.

Okres kredytowania
okres od dnia uruchomienia środków do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami

Prowizja
opłata za przyznanie kredytu, płatna przed jego uruchomieniem lub doliczana do kwoty przyznanego kredytu

Przewalutowanie
zmiana waluty kredytu na inną w trakcie okresu kredytowania

Raty malejące
raty kapitałowo-odsetkowe złożone z równej raty kapitału oraz malejącej raty odsetkowej naliczonej od aktualnej kwoty zadłużenia – rata kapitałowa jest stała, rata odsetkowa zmniejsza się wraz ze zmniejszającą się kwotą zadłużenia

Raty równe
raty kapitałowo-odsetkowe, które zakładają spłatę kapitału i odsetek tak, żeby wysokość raty w całym okresie spłaty była taka sama; w miarę spłaty kredytu udział raty kapitałowej rośnie, a raty odsetkowej maleje

Spread
różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży waluty, w jakiej został przyznany kredyt

Spółdzielcze-lokatorskie prawo do lokalu
prawo do użytkowania lokalu mieszkalnego, jest ono niezbywalne i nie przechodzi na spadkobierców

Spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu
prawo do użytkowania lokalu mieszkalnego, pozwalające na sprzedaż mieszkania lub przekazanie go jako darowiznę; prawo to podlega dziedziczeniu

Transza kredytu
część kredytu wydzielona z całej przyznanej kwoty. W transzach wypłacane są kredyty przeznaczone na budowę z developerem lub systemem gospodarczym. Przed uruchomieniem kolejnych transz bank dokonuje kontroli inwestycji weryfikując postęp prac budowlanych.

Umowa przelewu wierzytelności
umowa, na podstawie której bank, w przypadku rozwiązania umowy pomiędzy kredytobiorcą, a developerem, jest uprawniony do żądania od developera przekazania należności do banku

Ubezpieczenie pomostowe
zabezpieczenie banku, płatne przez klienta do momentu dostarczenia odpisu Księgi Wieczystej potwierdzającego wpis hipoteki zabezpieczającej kredyt.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
ubezpieczenie płatne przed wypłatą środków w przypadku zaciągania kredytu z reguły powyżej 80% wartości nieruchomości

Użytkowanie wieczyste
prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej, polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością państwa, gminy lub związku gmin osobie fizycznej lub prawnej na czas określony 99 lat

Weksel
papier wartościowy zobowiązujący wystawcę weksla do zapłaty określonej kwoty w oznaczonym czasie

WIBOR
średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalony okres; jest podstawą do określenia oprocentowania kredytów w złotych

Zdolność kredytowa
zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z naliczonymi odsetkami w umownych terminach spłaty