Informacje dla Akcjonariusza - NOTUS Finanse S.A.
Skip to content
Home » Informacje dla Akcjonariusza

Informacje dla Akcjonariusza

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (V)

Opublikowane: 07.12.2020

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), NOTUS Finanse S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym wzywa Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (KRS: 0000025443) jako Akcjonariusza posiadającego 100% (słownie: sto procent) akcji Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki tj. ul. Marszałkowska 76, 00-517 Warszawa w dniach roboczych w godzinach 9:00 – 17:00. Akcjonariuszowi zostanie wydane pisemne pokwitowanie złożenia dokumentów.

Jest to piąte i zarazem ostatnie wezwanie do złożenia dokumentów akcji. Jeżeli akcje zostały już złożone, prosimy o zignorowanie niniejszego wezwania.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (IV)

Opublikowane: 20.11.2020

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), NOTUS Finanse S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym wzywa Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (KRS: 0000025443) jako Akcjonariusza posiadającego 100% (słownie: sto procent) akcji Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki tj. ul. Marszałkowska 76, 00-517 Warszawa w dniach roboczych w godzinach 9:00 – 17:00. Akcjonariuszowi zostanie wydane pisemne pokwitowanie złożenia dokumentów.
Jest to czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji. Jeżeli akcje zostały już złożone, prosimy o zignorowanie niniejszego wezwania.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (III)

Opublikowane: 04.11.2020

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), NOTUS Finanse S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym wzywa Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (KRS: 0000025443) jako Akcjonariusza posiadającego 100% (słownie: sto procent) akcji Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki tj. ul. Marszałkowska 76, 00-517 Warszawa w dniach roboczych w godzinach 9:00 – 17:00. Akcjonariuszowi zostanie wydane pisemne pokwitowanie złożenia dokumentów.

Jest to trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji. Jeżeli akcje zostały już złożone, prosimy o zignorowanie niniejszego wezwania.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (II)

Opublikowane: 20.10.2020

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), NOTUS Finanse S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym wzywa Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (KRS: 0000025443) jako Akcjonariusza posiadającego 100% (słownie: sto procent) akcji Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki tj. ul. Marszałkowska 76, 00-517 Warszawa w dniach roboczych w godzinach 9:00 – 17:00. Akcjonariuszowi zostanie wydane pisemne pokwitowanie złożenia dokumentów.

Jest to drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji. Jeżeli akcje zostały już złożone, prosimy o zignorowanie niniejszego wezwania.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (I)

Opublikowane: 30.09.2020

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), NOTUS Finanse S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym wzywa Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (KRS: 0000025443) jako Akcjonariusza posiadającego 100% (słownie: sto procent) akcji Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki tj. ul. Marszałkowska 76, 00-517 Warszawa w dniach roboczych w godzinach 9:00 – 17:00. Akcjonariuszowi zostanie wydane pisemne pokwitowanie złożenia dokumentów.

Jest to pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Opublikowane: 30.09.2020

Zarząd NOTUS Finanse S.A. zaprasza swojego jedynego Akcjonariusza Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (KRS: 0000025443) na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 22 października 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Akcjonariusza przy ul. Topiel 12 w Warszawie.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody Zarządowi Spółki na zawarcie umowy najmu powierzchni biurowej położonej w kompleksie Plac Unii przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Opublikowane: 01.07.2020

Zarząd NOTUS Finanse S.A. (dalej: „Spółka”) zaprasza swojego jedynego Akcjonariusza Nationale – Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (KRS: 0000025443) na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 23 lipca 2020 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Kania, Andrzej Gliński Notariusze s.c. przy ul. Jaworzyńskiej 7 lok. 7 w Warszawie.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie ważności ZWZ i zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu.
 12. Zamknięcie obrad.

Ad. 10) Publikujemy projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr … w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

 1. Dodaje § 16a w następującym brzmieniu:

㤠16a

Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne względem akcjonariuszy bezgotówkowo, poprzez przelew środków pieniężnych z rachunku bankowego Spółki na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza jako właściwy do realizacji zobowiązania”.

 1. Dokonuje sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w § 9 Statutu polegającej na użyciu słowa „grosz” zamiast „złoty”, w konsekwencji § 9 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

㤠9

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 10.000.000,00 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 złoty każda akcja, wyemitowanych w serii A, oznaczonych numerami od A00000001 do A10000000”.

 1. W § 7 po punkcie 23 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 24 w następującym brzmieniu:

㤠7

(…)
24. Działalność centrów telefonicznych (call center).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.