Akcjonariusz - NOTUS Finanse S.A.
Skip to content
Home » Akcjonariusz

Akcjonariusz

100% akcji NOTUS Finanse S.A. posiada:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000028131, NIP: 526-030-50-06, REGON: 006236985.

tel.: 801 20 30 40,
+48 22 522 71 24
e-mail: info@nn.pl