Ubezpieczenia - słownik
Skip to content
Home » Ubezpieczenia » Ubezpieczenia – słownik

Sprawdź
słownik pojęć ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia – słownik

aktuariusz
osoba specjalizująca się w matematyce ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki.

all risks
jest to zapis w umowach ubezpieczeniowych, który oznacza ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem wyłączeń wskazanych w OWU.

asekurator
to towarzystwo ubezpieczeniowe, zakład ubezpieczeń, ubezpieczyciel.

auto-casco
ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia.

beneficjent
to inaczej uprawniony, uposażony.

bonus
zniżka w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia

certyfikat
dokument poświadczający przystąpienie do ubezpieczenia i objęcia ochroną, zwykle do ubezpieczenia grupowego

cesja
zapis w umowie ubezpieczniowej mówiący o ty, że wypłata odszkodowania lub jego części zostanie wypłacona nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej lub prawnej rzecz której dokonano zastrzeżenia (cesji)

doubezpieczenie
umowa dodatkowa zawierana do istniejącej już polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia

działalność ubezpieczeniowa
wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek skutków zdarzeń losowych

franszyza
ustalona i wpisana na polisie wysokośći sumy, do której ubezpieczajacy (ubezpieczony) współuczestniczy w każdej szkodzie

karencja
(okres wyczekiwania) czas jaki musi upłynąć od momentu poodpisania dokumentu ubezpieczeniowego do momentu rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

klauzule ubezpieczeniowe
zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać, rozszerzać lub zmieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej

likwidacja szkód
zespół czynności wykonywanych przez zakład ubezpieczeń w celu ustalenia przyczyny i odpowiedzialności za daną szkodę, a także określenia rozmiaru szkód i obliczenia wysokości należnego odszkodowania

niedoubezpieczenie
ma miejsce wówczas, gdy ubezpieczający niedoszacuje lub zaniży wartość przedmiotu ubezpieczenia. Gdy nastąpi szkoda całkowita zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie. W przypadku szkody częściowej stosowana jest zasada proporcji

nieszczęśliwy wypadek
zdarzenie nagłe, nieprzewidziane, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli poszkodowanego, którego bezpośrednim i koniecznym następstwem jest zdarzenie ubezpieczeniowe

NNW
następstwo nieszczęśliwego wypadku

ochrona ubezpieczeniowa
zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do wypłaty odszkodowania lub świadczenia wskazanej osobie w przypadku zaistnienia zdarzenia, które wywołało skutki objęte umową.

odpowiedzialność cywilna
odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, jaką – na podstawie przepisów prawa cywilnego – ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia.

okres ubezpieczenia
czas obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej

opcje ubezpieczeniowe
ubezpieczenia dodatkowe, które może wybrać Klient do ubezpieczenia podstawowego

OWU
ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zwiera wszystkie niezbędne szczegóły dot. zawieranego ubezpieczenia. Zawsze warto je przeczytać przed przystąpieniem do ubezpieczenia

polisa ubezpieczeniowa
dokument poświadczający przystąpienie do ubezpieczenia i objęcia ochroną ubezpieczeniową. Polsa zawiera przede wszystkim: dane dot. ubezpieczonego, ubezpieczającego, określenie przedmiotu, okresu i sumy ubezpieczenia oraz składki ubezpieczeniowej.

Polska Izba Ubezpieczeń
organizacja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, do którego udział towarzystw ubezpieczeniowych jest obowiązkowa na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 z późniejszymi zmianami). Przynależność ta powstaje z chwilą podjęcia przez zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej.

pożar
działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile

reasekuracja
odstępowanie udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia przez towarzystwa ubezpieczeń innym towarzystwom (reasekuratorom). Towarzystwo ubezpieczające (cedent) przekazuje zarazem odpowiednią część składek ubezpieczeniowych w zamian za zobowiązanie reasekuratora do zwrotu proporcjonalnej części wypłaconych odszkodowań. Celem reasekuracji jest podział i wzajemna wymiana ryzyka eliminująca niebezpieczeństwo strat przekraczających własne fundusze i umożliwiająca tym samym prowadzenie operacji ubezpieczeniowych w odpowiednio szerszej skali.

regres
z chwilą wypłaty odszkodowania przejście na Towarzystwo Ubezpieczeniowe praw przysługujących ubezpieczającemu w stosunku do osób trzecich, odpowiedzialnych za powstanie wypadku ubezpieczeniowego

reguła proporcjonalności
zasada stosowana przy niedoubezpieczeniu. Odszkodowanie zostaje pomniejszone w takim stopniu, w jakim zapisana w polisie suma ubezpieczenia pozostaje do rzeczywistej wartości mienia.
Na przykład ubezpieczając budynek o wartości 400.000 zł na sumę 200.000 zł w razie strat w wyniku zdarzeń losowych wycenionych na 100.000 zł otrzymamy odszkodowanie w wysokości 50.000 zł. W tym przypadku nastąpiło niedoubezpieczenie w 50 %, wobec czego odszkodowanie również zostanie pomniejszone o 50%.

ryzyko
możliwość wystąpienia określonego zdarzenia, które zagraża obiektom lub osobom

składka ubezpieczenia
należność, którą należy zapłacić ubezpieczycielowi, aby być objętym ochroną ubezpieczeniową

suma ubezpieczenia
zwana też wartością polisy. 100% kwoty która zostanie wypłacona ubezpieczonemu, osobom przez niego wskazanym, lub zgodnie z prawem spadkowym wyrokiem sądu, w przypadku zajścia zdarzenia losowego.

świadczenie
kwota wypłacona przez towarzystwo ubezpieczeniowe w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową

składka ubezpieczeniowa
kwota, jaką zobowiązany jest zapłacić ubezpieczający zakładowi ubezpieczeń za udzielaną mu ochronę ubezpieczeniową

system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko
najczęściej stosowany w ubezpieczeniach od kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia taką wartość mienia ruchomego, która odpowiada przewidywanej maksymalnej stracie w wyniku jednego zdarzenia. Jeżeli wysokość szkody przekroczy sumę ubezpieczenia to odszkodowanie zostanie wypłacone tylko do wysokości tej sumy.

system ubezpieczenia na sumy stałe
standardowo stosowany w ubezpieczeniach od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczeniu podlega cała wartość mienia

szkoda
każdy uszczerbek, którego poszkodowany doznał wbrew swej woli. Szkoda może mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy

trwały uszczerbek na zdrowiu
trwałe upośledzenie czynności organizmu spowodowane naruszeniem sprawności organizmu polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia

ubezpieczenie inwestycyjne
jest to inwestycja opakowana w polisę. Głównym celem jest inwestycja

ubezpieczenie na życie
ubezpieczenie, gdzie podstawowym celem jest zapewnienie ochrony finansowej rodzinie i osobom bliskim na wypadek śmierci ubezpieczonego

ubezpieczający
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z zakładem ubezpieczeń umowę

UFK
ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

underwriting
kalkulacja składki ubezpieczeniowej. Likwidacja szkody

uprawniony (beneficjent)
osoba wskazana w polisie, uprawniona do odbioru należnego świadczenia lub odszkodowania.

ubezpieczenia bezterminowe
ubezpieczenie, którego czas trwania nie jest z góry ustalony

ubezpieczenia długoterminowe
ubezpieczenie zawarte na czas dłuższy od roku

ubezpieczenia krótkoterminowe
ubezpieczenie zawarte na czas krótszy niż 1 rok

ubezpieczyciel
inaczej zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe, asekurator

underwriter
specjalista do spraw selekcji, oceny i akceptacji ryzyka

wniosko-polisa
dokument stanowiący zarówno wniosek jak i potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia i objęcia ochroną ubezpieczeniową

wypadek ubezpieczeniowy
zdarzenie objęte ochroną na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia, za które zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić świadczenie lub odszkodowanie

wyłączenia
wskazanie przez ubezpieczyciela okoliczności zdarzeń losowych, w których zakład ubezpieczeń nie udziela ochrony ubezpieczeniowej.

zdarzenie losowe
to zdarzenie, którego przebiegu ani wyniku nie da się jednoznacznie przewidzieć Zdarzenie takie może potencjalnie wystąpić i wywołać określone skutki np. straty materialne.

Zielona Karta
dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego mający zastosowanie w ruchu poza granicami naszego kraju. Obowiązuje w krajach, które podpisały konwencję Zielonej Karty