Wakacje kredytowe - zawieszenie rat w 2024
Skip to content
Home » Bank Wiedzy » Porady » Wakacje kredytowe 2024 – jakie są warunki?

Wakacje kredytowe 2024 – jakie są warunki?

Redakcja NOTUS

Redakcja NOTUS

5 min czytania
Opublikowane: 12 czerwca 2024
Featured post thumbnail

Osoby posiadające kredyt hipoteczny i będące w obecnie trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać ze wsparcia rządowego. Jednym z nich są tzw. wakacje kredytowe, które obowiązują od 2022 roku. Zgodnie z ustaleniami Ministerstwa opcja ta została przedłużona również na rok 2024, przy czym z pewnymi zmianami na korzyść osób, które posiadają pożyczkę. Co się zmieniło i jakie warunki trzeba? 

Co to są wakacje kredytowe i jaki jest ich cel? 

Długoterminowe kredyty hipoteczne to zobowiązania zaciągane najczęściej na kilkadziesiąt lat z koniecznością regulowania comiesięcznej raty. Ich wysokość ustalana jest m.in. na podstawie zdolności kredytowej osoby zaciągającej pożyczkę. Dzięki takim wyliczeniom bank sprawdza, ile może wynieść kwota kredytu i jakie raty będą możliwe do spłaty przez daną osobę. Jednak na przestrzeni okresu kredytowego sytuacja finansowa kredytobiorcy może ulec zmianie. Ponadto w związku z rosnącymi cenami wzrastają koszty utrzymania gospodarstwa. W konsekwencji nawet osoby, które wcześniej spłacały zobowiązanie terminowo, mogą w pewnym momencie życia znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej. 

Wakacje kredytowe są formą wsparcia kredytobiorców. Zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, a weszły w życie 29 lipca 2022 r. Ostatnia nowelizacja wspomnianej ustawy weszła w życie 15 maja 2024 r. i nieco zmieniła zasady funkcjonowania wakacji kredytowych o czym szerzej niżej. Kredytobiorcy dzięki temu mechanizmowi otrzymali możliwość zawieszenia spłaty 4 rat kredytu hipotecznego w danym roku. 

W okresie zawieszenia kredytobiorca nie musi płacić raty ani odsetek. Nie dotyczy to natomiast ewentualnych kosztów ponoszonych na ubezpieczenie, które niekiedy jest wymagane przez bank udzielający kredytu. 

Warto zaznaczyć, że okres zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Oznacza to, że ogólny czas na spłatę całego zobowiązania ulega przedłużeniu o okres zawieszenia, na jaki kredytobiorca otrzymał wakacje kredytowe – pożyczkę spłacisz więc nieco później, bez dodatkowego kapitału odsetkowego. Jaki jest tego cel? Otóż odpoczynek od konieczności pokrycia rat przeznaczony jest dla osób w trudnej sytuacji finansowej, które w danym momencie mają problemy z wywiązywaniem się ze zobowiązania. Kilkumiesięczna przerwa od spłaty rat kredytowych ma też nieco zneutralizować negatywne skutki wzrostu cen.  

Wakacje kredytowe w 2024r. – przy jakich zobowiązaniach można zawiesić spłatę rat kredytu?

Wakacje kredytowe przeznaczone są wyłącznie dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny w złotówkach. W ramach tego programu nie można więc zawiesić spłaty rat kredytu samochodowego, inwestycyjnego, gotówkowego czy innego. Ponadto zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r, musi być to zobowiązanie, które zostało udzielone przed 1 lipca 2022 r. Kolejną kwestią jest kwota kredytu – z odroczenia spłaty rat mogą skorzystać osoby, których kredyt nie przekracza 1,2 mln zł.

Musi być to również kredyt hipoteczny udzielony w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, czyli kupna mieszkania lub domu czy też budowy nieruchomości. Nie można natomiast odroczyć spłaty rat kredytu zaciągniętego w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na wynajem lub inną działalność zarobkową w przypadku posiadania już innego lokum do zamieszkania. 

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych – limity dochodów i liczba dzieci

Ustawowe wakacje kredytowe na 2024 r. mają nowe warunki w porównaniu do tych obowiązujących w latach 2022-2023. Ponieważ jest to wsparcie dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, ustalono kryterium relacji wysokości raty kredytu do dochodu.

Z zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego mogą skorzystać osoby, których rata przekracza 30% dochodów gospodarstwa domowego. Wartość ta liczona jest na podstawie średniej z trzech ostatnich miesięcy. 

Ponadto jeśli posiadasz umowę o kredyt hipoteczny i jednocześnie jesteś rodzicem co najmniej trójki dzieci – również możesz zawiesić spłatę kredytu- wówczas kryterium dochodowe nie obowiązuje.

Ustalenia Rządu na 2024 r. – terminy zawieszenia rat

Wakacje kredytowe w 2024 r. mają dotyczyć następujących terminów:

 • możliwość dwukrotnej przerwy w spłacie raty kredytu w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r.,
 • a także dwukrotnie w okresie od 1 września do 31 grudnia 2024 r. 

Nowelizacja warunków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Wraz ze zmianami dotyczącymi wakacji kredytowych doszło do zmian również w kwestii Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Fundusz ten polega na udzieleniu pożyczki na spłatę zadłużenia, którą zaczyna się oddawać dopiero po określonym czasie. Ponadto istnieje opcja umorzenia części rat. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, w roku 2024 miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie może przekraczać kryteriów ustalonych w ramach ustawy o pomocy społecznej 2,5 razy. Oznacza to limity na każdego członka rodziny, a dokładnie:

 • 1940 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego;
 • 1500 zł na każdego członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym. 

Wśród innych zmian na korzyść kredytobiorców należy wymienić także:

 • zwiększenie kwoty maksymalnego wsparcia do 3 tys. zł (wcześniej były to 2 tys. zł);
 • wydłużenie okresu pomocy do 40 miesięcy (zamiast 36 miesięcy);
 • wydłużenie okresu spłaty wsparcia lub pożyczki do 200 rat (zamiast 144);
 • zwiększenie górnej wartości pożyczki na spłatę zadłużenia do 120 tys. zł.

Ze wskazanej pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą korzystać zarówno osoby z kredytem złotowym, jak i te, które zaciągnęły kredyt walutowy.  

Jak można złożyć wniosek o wakacje kredytowe w banku?

Wniosek o zawieszenie spłaty rat należy złożyć w banku, w którym posiadasz umowę kredytową. Możesz zrobić to osobiście, wypełniając dokumenty w formie papierowej lub korzystając z systemu internetowego (przez bankowość elektroniczną). Wierzyciel ma 21 dni na potwierdzenie przyjęcia wniosku. We wniosku takim powinny znaleźć się następujące informacje:

 • dane osobowe kredytobiorcy i jego oznaczenie (numer klienta);
 • numer umowy i typ kredytu;
 • data okresu zawieszenia spłaty, o jaką się ubiegasz;
 • oświadczenia dotyczące przeznaczenia kredytu hipotecznego (potwierdzenie, że został on przeznaczony na własne potrzeby mieszkaniowe);
 • klauzulę potwierdzającą przedstawienie prawdziwych informacji pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

Źródła:

 1. https://www.gov.pl/web/finanse/wakacje-kredytowe-beda-przedluzone-na-2024-r
 2. https://www.gov.pl/web/chronimyrodziny/wakacje-kredytowe
 3. https://www.gov.pl/web/finanse/fundusz-wsparcia-kredytobiorcow–pomoc-dla-osob-splacajacych-kredyty

Pozostałe

wpisy blogowe

Czym jest karencja kredytu? Kiedy warto skorzystać z karencji spłaty kredytu?

Twoim głównym obowiązkiem jako kredytobiorcy jest płacenie rat zobowiązania zgodnie z harmonogramem. Banki przewidują w pewnych przypadkach możliwość rozpoczęcia spłaty dopiero po danym okresie, np. kilku miesiącach. Inną opcją jest przerwa w regulowaniu spłaty części rat. W takich przypadkach mowa o karencji kredytu. Sprawdź, na czym to polega i kiedy możesz z tego skorzystać. CzymContinue reading „Czym jest karencja kredytu? Kiedy warto skorzystać z karencji spłaty kredytu?”

18 lipca 2024 · 8 min czytania